Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van LUX Partystyling. KVK nr: 84369213 

1.2 Op alle producten, diensten, en alle andere overeenkomsten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De ondertekening/betaling van de offerte en of opdracht wordt door ons gezien als acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Onze offertes zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden. 

 

Artikel 3. Prijzen en betaling
Alle genoemde prijzen in de offertes en op de website hebben een geldigheidsdatum. LUX Partystyling behoudt het recht om de prijzen te veranderen.

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief eventuele bezorgkosten of borg, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Hierna sturen wij een aanmaning met nogmaals een betalingstermijn van 14 dagen. Indien betaling plaatsvindt na deze 14 dagen bent u een bedrag van vijfentwintig euro aan administratiekosten verschuldigd.  Indien LUX Partystyling de vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, onverminderd de bevoegdheid van LUX Partystyling om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 

Artikel 4. Levering

De levertijd van de producten en diensten worden in overleg met de klant vastgesteld. Betreft de levering van decoratie op locatie is er altijd een marge van 30 minuten. Overschrijding van de bezorgtermijn geeft u geen recht op een vergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. 

4.1. LUX Partystyling is verantwoordelijk voor de aflevering van haar producten en diensten. Zodra de producten en diensten goed en naar tevredenheid van beide partijen zijn afgeleverd, ligt de verantwoordelijkheid en het risico van het direct en indirect beschadigen van het product bij de klant.

4.2 Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen iets anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Zodra de producten en diensten goed en naar tevredenheid zijn afgeleverd, ligt de verantwoordelijkheid en het risico van het direct en indirect beschadigen van het product bij de klant. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade tijdens en na het gebruik van de door ons geleverde decoratie, producten en/of diensten. Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesse, onder andere wegens persoonlijke ongevallen en schade aan roerende en onroerende goederen.

 

Artikel 6. Ontbinding
LUX Partystyling heeft het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien de klant niet, niet helemaal of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen die voor hem gelden, is hij in verzuim en hebben wij het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 

 

Artikel 7. Annulering

Annuleringen dienen zo snel mogelijk doorgegeven te worden. Offertes kunnen tot 5 dagen voor geboekte datum kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd.
Bij annulering binnen 5 dagen voor geboekte datum hebben wij het recht de aanbetaling te behouden wegens eventuele gemaakte kosten en het mislopen van eventuele inkomsten.